Vyhľadávanie
V ponuke je 342 nehnuteľností.

Kataster


KATASTER

Vážený návštevník, v tejto sekcii budeme postupne zverejňovať rady ako v spokojnosti "vybaviť" kataster, ako aj odpovede na Vaše často kladené otázky.

Pozor, nové poplatky na katastri! Od 1.10.2012 nastala zmena vo výškach poplatkov. Aktuálne poplatky sú zverejnené nižšie.

 

 1 . Podávanie návrhov na vklad

Konanie  o povolení  vkladu sa  začína na  návrh účastníka konania, ktorým je účastník zmluvy, na základe ktorej má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Ide o správne konanie, výsledkom ktorého je vydanie rozhodnutia o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti podľa  § 31  zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( ďalej len „KZ“ ). Návrh na vklad nemusia podať všetci účastníci zmluvy, stačí, ak ho podá jeden z účastníkov, prípadne splnomocnený zástupca.

A)  Návrh na vklad sa podáva písomne a podľa  § 30 KZ obsahuje

 1. meno (obchodné meno, názov) a miesto  trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania,
 2. označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
 3. označenie  právneho  úkonu,  na  ktorého  základe má vzniknúť, zmeniť  sa  alebo zaniknúť právo  k  nehnuteľnosti;  ak  sú predmetom návrhu  na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena,...),
 4. číslo listu  vlastníctva a názov  katastrálneho územia, ak  je právo k nehnuteľnosti ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri,

Návrh na vklad sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, správa  katastra na nich vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad, údaj o počte príloh a zaplatení správneho poplatku a jeden potvrdený návrh na vklad vráti účastníkovi.

Prílohy k návrhu na vklad sú najmä:

 1. zmluva, na ktorej základe  má byť zapísané právo k nehnuteľnosti  do katastra,  v počte  vyhotovení podľa počtu účastníkov konania (manželia sa považujú za dvoch účastníkov) a jej dve ďalšie vyhotovenia,
 2. verejná  listina  alebo  iná  listina,  ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo  k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva (napr. pozemkovoknižná vložka, výmer o vlastníctve pôdy...),
 3. identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
 4. geometrický plán v dvoch vyhotoveniach-origináloch, ak nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zmluvy, nie je zakreslená v katastrálnej mape, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku,
 5. ocenenie nehnuteľnosti-znalecký posudok len v prípade, ak je predmetom prevodu rozostavaná stavba alebo byt, či  nebytový priestor, ktorý ešte nie je evidovaný v katastri,
 6. výpis  z obchodného  registra alebo  z iného  registra, ak  je účastníkom konania právnická osoba,
 7. dohoda  o  splnomocnení,  ak  je  účastník  konania  zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov (zákon č. 599/2001 Z.z. o  osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami, zákon č. 323/1992  Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov),
 8. potvrdenie  o zaplatení  odvodu, ak  nadobúdateľ má  povinnosť zaplatiť odvod podľa osobitného predpisu (§ 22  ods. 2  zákona č. 180/1995 Z.z.).

B) Platenie správnych poplatkov za podanie návrhu na vklad

Návrh  na  začatie  konania o  povolení  vkladu  práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností  sa spoplatňuje sumou 66 € vo forme kolkov.

 Správa katastra  vyberie poplatok vo  výške  266,- €,  ak  účastník  konania pri doručení návrhu na  vklad do  katastra nehnuteľností  žiada rozhodnúť o  vklade urýchlene do  15 dní. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v  deň doručenia návrhu na vklad.

 Ak  sa konanie prerušilo, lehota  15 dní na vydanie rozhodnutia o vklade prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení  konania. Ak  sa  konanie  zastavilo  alebo  návrh  na  vklad  bol zamietnutý,  poplatok  sa  nevracia.  Ak  správa katastra v skrátenom  termíne o  vklade práva  k nehnuteľnosti do katastra  nehnuteľností nerozhodne,  vráti rozdiel medzi poplatkom  zaplateným za  urýchlené rozhodnutie o návrhu na  vklad a poplatkom za návrh na začatie konania (266-66=200,-€).

 Ak  sú predmetom  návrhu  na vklad  do  katastra nehnuteľností právne vzťahy  z viacerých druhov právnych úkonov,  poplatok  sa  vyberie za  každý  právny  úkon osobitne.

 Od poplatku  sú oslobodené obce a vyššie  územné  celky,  ak  návrh  na  začatie konania o povolení  vkladu  práva  k  nehnuteľnosti  do katastra nehnuteľností  podávajú  v súvislosti  s usporiadaním vlastníckych  práv  k  pozemným  komunikáciám  a školám, ktoré prešli  do ich  pôsobnosti podľa  osobitných predpisov. Od tohto poplatku sú  oslobodení  aj Slovenský  pozemkový  fond a  správca lesných  pozemkov vo  vlastníctve  štátu, ak ide  o  úkony  spojené  s  konaním  o pozemkových úpravách.

C)  Lehoty na rozhodovanie a proces rozhodovania.

O návrhoch na vklad rozhoduje správa katastra v poradí, v akom boli návrhy doručené, pričom osobitné poradie je pri urýchlených návrhoch za poplatok 266 €. Predbiehanie poradia nie je prípustné.

Všeobecná lehota na rozhodovanie o návrhoch na vklad je 30 dní, v prípade rýchlostných návrhov na vklad 15 dní ( na aktuálnu lehotu sa je možné informovať na podateľni ).

 Samotné konanie o návrhu na vklad sa ukončí:

 1. rozhodnutím o povolení vkladu v skrátenej formet.j vyznačením  na zmluve a zápis na liste vlastníctva sa vykoná najneskôr v nasledujúci deň  po povolení vkladu

 2. samostatným rozhodnutím  o zamietnutí návrhu na vklad / o zastavení konania návrhu na vklad / o povolení vkladu, ktoré sa pevne spojí so zmluvou

Správa katastra doručí zmluvu s vyznačením povolenia vkladu alebo rozhodnutie všetkým účastníkom konania. Doručenie môže byť vykonané aj prostredníctvom úradného doručovateľa.

D)  Spôsobilosť zmlúv na zápis do katastra

Na zápis  práva k nehnuteľnosti  do katastra je  spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovená  zmluva bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.

 Zmluva  obsahuje označenie:

 1. účastníkov  práv k  nehnuteľnostiam; ak  ide o  fyzickú osobu, meno,  priezvisko,  rodné  priezvisko,  dátum narodenia, rodné číslo  a miesto  trvalého pobytu,  ak ide  o právnickú  osobu, názov,  sídlo  a  identifikačné  číslo,  ak  ho  má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
 2. právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
 3. nehnuteľností  podľa  katastrálnych  území,  parcelných  čísel pozemkov  evidovaných  v  súbore  popisných informácií, druhov pozemkov, súpisných čísel stavieb a spoluvlastníckych podielov vyjadrených  zlomkom  k  celku, výmer  a  v  prípade  zápisu spoluvlastníckych podielov  menších než  celok i výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel.

  Podpis prevodcu na zmluve,  podpis povinného z predkupného práva,  podpis povinného  v prípade  vzniku vecného  bremena alebo podpis  oprávneného v  prípade zániku  vecného bremena  na zmluve, podpisy  spoluvlastníkov na  zmluve  o zrušení  a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo  pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva  manželov  musia  byť  osvedčené podľa osobitných predpisov; ak  sú  tieto  osoby  zastúpené,  ich  podpis  na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond  národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok.

Na vklady zmlúv o prevode nehnuteľností, ktoré boli uzavreté od 1.9.2009 + vklady zmlúv, netýkajúcich sa prevodu nehnuteľností (záložné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného  bremena, dohody o vysporiadaní podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva) bez ohľadu na to, kedy boli uzavreté a podané s návrhom na vklad na kataster, sa vzťahujú ustanovenia  zákona NR SR č. 304/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný katastrálny zákon.


 

2. Zápis záznamových listín

1. Zápis záznamových listín (§ 34 KZ) má len evidenčný charakter a nevzťahujú sa na neho predpisy o správnom konaní. Samotný záznam tvorí návrh (ktorý však nie je podmienkou) a záznamová listina, ktorá sa podáva v jednom vyhotovení.

Návrh na vykonanie záznamu sa musí podať písomne a musí obsahovať:

 1. meno (obchodný názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa,
 2. označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
 3. verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti,
 4. označenie príloh

Predmetom zápisu záznamom sú práva  k  nehnuteľnostiam  uvedené  v  § 1  ods. 1 KZ,  ktoré vznikli, zmenili sa alebo  zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu,  príklepom  licitátora na  verejnej  dražbe,  vydržaním, prírastkom  a  spracovaním, práva  k  nehnuteľnostiam  osvedčené notárom, ako  aj práva k  nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv,  zo zmlúv  o prevode správy majetku  štátu alebo  z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku.

2. Lehota na vykonanie záznamu je 60 dní od doručenia listiny. Zápisy sa vykonávajú v poradí, v akom došli jednotlivé záznamové listiny na kataster, a to v rámci jednotlivých katastrálnych území s výnimkou:

 1. ak zápis záznamovej listiny predchádza už podanému  návrhu na vklad
 2. nutnosti vydania rozhodnutia o oprave chyby v katastri, ktorá vznikla z viny katastra a hrozí nebezpečenstvo vzniku škody 
 3. doručenia exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva  (§ 168 zák. č. 233/1995 Z.z.)

3. Správa katastra oznámi tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala zápis do katastra záznamom, a to do 15 dní odo dňa zápisu práva do katastra.

4. Zápis stavieb do KN

Záznam vlastníckeho práva k stavbe, ktorá je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností sa urobí na základe oznámenia vlastníka.

 • Pri zápise  údajov o práve  k dokončenej/novej stavbe, ktorá je spojená so zemou pevným základom a je označená súpisným číslom treba doložiť návrh, ktorého prílohou je  údaj o rodnom  čísle, ak ide  o fyzickú osobu,  alebo údaj o  identifikačnom čísle,  ak ide  o právnickú  osobu, a rozhodnutie  o určení  súpisného čísla.  K návrhu  sa pripája aj geometrický plán, ak stavba alebo pozemok zastavaný stavbou nie sú evidované v katastrálnej mape. Ako vlastník sa zapíše  osoba uvedená v rozhodnutí o udelení súpisného čísla, ak sa nepreukáže niečo iné.  

Údaje o práve k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť  do 1. októbra 1976, sa do operátu  katastra zapíšu na  základe oznámenia obce,  kedy bola stavba skončená,  aké jej bolo  pridelené súpisné číslo  a kto bol jej stavebníkom.

Ak  sa stavbe neprideľuje  súpisné číslo eviduje sa v katastri opisným  spôsobom na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia.

 K návrhu  sa pripája aj geometrický plán, ak stavba alebo pozemok zastavaný stavbou nie sú evidované v katastrálnej mape.

 • Pri  zápise  údajov  o  práve  k  rozostavanej  stavbe  sa predkladá  právoplatné  stavebné povolenie,  geometrický plán a znalecký posudok o stupni rozostavanosti (stavba musí byť v takom stupni rozostavanosti, že je zrejmé stavobnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia). Ako  vlastník sa  zapíše osoba uvedená v právoplatnom stavebnom povolení.  

 

3. Zápis poznámky

Poznámka  vyjadruje  skutočnosti,  ktoré  obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s  nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.

Zápis poznámky na list vlastníctva sa vykoná v deň doručenia  verejnej listiny alebo inej  listiny na zápis poznámky, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.

Poznámka sa do katastra zapíše na  základe oznámenia  súdu alebo  iného štátneho  orgánu, alebo na  návrh iného oprávneného  podľa osobitných predpisov

Správa katastra  zruší poznámku bez návrhu  alebo na návrh toho, kto  podal návrh na jej  zápis, ak sa preukáže,  že pominuli dôvody jej zápisu.  

Obmedzujúce poznámky sú uznesenie  súdu o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje  nakladať s nehnuteľnosťou, uznesenia súdu o  vyhlásení konkurzu, exekučný príkaz  na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti,  rozhodnutie o  zabezpečení daňového nedoplatku  zriadením záložného  práva,  rozhodnutie o začatí daňového  exekučného konania,  daňový  exekučný príkaz,  colný exekučný príkaz  alebo verejná listina, alebo  iná listina o práve k nehnuteľnosti,  ktorá spochybňuje  hodnovernosť údajov  katastra o práve k nehnuteľnosti,  alebo iná verejná listina.

Informatívne poznámky sú  upovedomenie  o začatí  exekúcie predajom  nehnuteľnosti,  oznámenie  o  začatí daňového exekučného konania  alebo colného  exekučného konania,  uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia predajom  nehnuteľnosti alebo začatie vyvlastňovacieho konania, alebo iná verejná listina. 


 4. Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra

Na zápis  práva k nehnuteľnosti  do katastra je  spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovená  zmluva, verejná listina alebo  iná listina bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.

 Zmluva,  verejná listina  alebo  iná listina  obsahujú označenie:

 1. účastníkov  práv k  nehnuteľnostiam; ak  ide o  fyzickú osobu, meno,  priezvisko,  rodné  priezvisko,  dátum narodenia, rodné číslo  a miesto  trvalého pobytu,  ak ide  o právnickú  osobu, názov,  sídlo  a  identifikačné  číslo,  ak  ho  má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
 2. právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
 3. nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, druhu pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, tak sa uvádza i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;  ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom. 


 5. Povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti vo vzťahu ku správam katastra  

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní podľa § 19 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších právnych predpisov:

 • dbať,  aby  všetky  údaje  katastra  týkajúce sa nehnuteľností alebo  vlastníka  nehnuteľností,  ako  aj  zmeny týchto údajov mohli byť  v katastri riadne evidované,  a ohlásiť každú zmenu správe katastra do  30 dní odo dňa vzniku,  zmeny alebo zániku rozhodujúcej  skutočnosti a  na  vyzvanie správy  katastra predložiť v  určenej lehote doklady na  zápis týchto údajov do katastra; na  fyzické osoby sa  nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje  o  nehnuteľnostiach uvedené  vo  verejných  listinách a v iných listinách,
 • zúčastniť  sa  na  katastrálnom  konaní  alebo  vyslať na toto konanie svojho zástupcu,
 • označiť trvale  na svoje náklady lomové  body hraníc pozemkov; neoznačujú  sa hranice  pozemkov, ktoré  sú predmetom  súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich  častí, ktoré sú v nájme a sú  zlúčené  do  väčších celkov.  Ak  vlastník  alebo  iná oprávnená  osoba  napriek  výzve  do  určeného termínu hranice pozemkov neoznačia,  môže ich dať  označiť správa katastra  na ich náklady.

V prípade neplnenia vyššie uvedených zákonných povinností je správa katastra oprávnená  v rámci priestupkového konania, resp. konania o porušení poriadku na úseku katastra (§ 74-77 KZ) ukladať pokuty. 

 


Keď kataster nedodržuje lehotu

Dlhodobým problémom katastra nehnuteľností je nedodržiavanie lehôt pri zápise do katastra nehnuteľností. Jestvuje možnosť ochrany alebo náhrady škôd ?

Podľa § 43 zákona 162/1995 (katastrálny zákon), je kataster povinný 60 od doručenia verejnej alebo inej listiny (napr. zmluvy, záložnej zmluvy) vykonať zápis do katastra nehnuteľností (poplatok je 66EUR). V prípade potreby môže občan využiť možnosťzrýchleného zápisu do 15 dní,avšak s poplatkom 266 EUR. V návrhu na vklad výslovne uveďte, že žiadate o urýchlený zápis, samotné priloženie kolkov v hodnote 266 EUR nemusí stačiť.

V prípade, že kataster nedodrží skrátenú lehotu, vráti navrhovateľovi rozdiel do štandardného poplatku, teda 200 EUR. V prípade nedodržania lehoty, pre správu katastra nejestvujú žiadne sankcie. Rozdiel v poplatku za zrýchlený zápis si treba vyžiadať, Správa katastra ho nevracia automaticky.

 

Ak zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20dní.

Po uplynutí maximálnej 60 dňovej lehoty môžte zaslať správe katastra sťažnosť voči jej konaniua požiadať o urýchlené konanie, môžte tiež uviesť že Vám nekonaním správy katastra vzniká škoda.

 

Pokiaľ Vám z dôvodu nekonania správy katastra vznikne preukázateľná škoda, máte možnosť súdiť sa o náhradu vzniknutej škody podľa zákona 514/2003 z. Z o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

Zhrnutie:
Lehota pre zápis do katastra: je maximálne 60 dní.  Lehota pre urýchlený (zrýchlený) zápisu do katastra: 15 dní. V prípade vyhotovenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva advokátom formou autorizovanej zmluvy je lehota 20 dní, a to pri základnom správnom poplatku vo výške 66 EUR.     

 

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Do katastra nehnuteľností je možné zapísať už hotové stavby ale aj stavby, ktoré su rozostavané.
Spôsob zápisu stavieb do katastra nehnuteľností upravuje ods. 3 a 4 § 46 katastrálneho zákonaa§ 126, § 127 vyhlášky ÚGKaK 79/1996 Zb. z.rozdielne pre:

 • skolaudované stavby
  • skolaudované od 1. 10. 1976 až po súčasnosť (tzv. nové stavby)
  • skolaudované pred 1. 10. 1976
 • rozostavané stavby

K stavbám, ktorým sa neprideľuje súpisné číslo je treba priložiť miesto rozhodnutia o pridelení súpisného čísla kolaudačné rozhodnutie.

Nové stavby skolaudované v období od. 1. októbra 1976 do súčasnosti

 • Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla, ak ho m
 • Geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape
 • Kópia katastrálnej mapy, ak stavba už je zakreslená v katastrálnej mape

Vlastník sa zapíše podľa rozhodnutia o určení súpisného čísla.

Žiadosť o zápis novej stavby do katastra (skolaudovanej po 1. 10. 1976)

Správa katastra v _____________________ ul. __________________________________
Mesto _______________________________
PSČ __ __ __  __ __
Podpísaný ________________________________ rodné číslo ____________/________
a manželka _____________ rodená ___________, rodné číslo ____________/________
bytom ul. ________________ č. _____________, obec ___________________
PSČ __ __ __  __ __
žiadame o zápis stavby rodinného domu, chaty, garáže, inej stavby*
súpisné číslo _____, orientačné číslo _____, postavenej na parcele č. _____, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva _______ v katastrálnom území ________________________, skolaudovanej dňa __________ do katastra nehnuteľností.
Podpis vlastníkov stavby
____________________, ____________________

 

Prílohy:

 • Geometrický plán
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla
 • Právoplatné stavebné povolenie

* nehodiace sa preškrtníte

Stavby skolaudované pred 1. októbrom 1976

 • Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 • Oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom
 • Geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape
 • Kópia katastrálnej mapy, ak stavba už je zakreslená v katastrálnej mape

Vlastník sa zapíše podľa “oznámenia obce”.

 

Žiadosť o zápis stavby do katastra (skolaudovanej pred 1. 10. 1976)

Správa katastra v _____________________
ul. __________________________________
Mesto _______________________________
PSČ __ __ __  __ __
Podpísaný ________________________________ rodné číslo ____________/________
a manželka _____________ rodená ___________, rodné číslo ____________/________
bytom ul. ________________ č. _____________, obec ___________________
PSČ __ __ __  __ __
žiadame o zápis stavby rodinného domu, chaty, garáže, inej stavby*
súpisné číslo _____, orientačné číslo _____, postavenej na parcele č. _____, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva _______ v katastrálnom území ________________________, skolaudovanej dňa __________ do katastra nehnuteľností.
Podpis vlastníkov stavby
____________________, ____________________

Prílohy:

 • Geometrický plán, Kópia katastrálnej mapy*
 • Oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom podľa § 127 vyhlášky UGKaK 79/1996 Zb. z. v znení nesk. predp.

* nehodiace sa preškrtníte

 

Rozostavané stavby

 • Žiadosť o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
 • Znalecký posudok
 • Právoplatné stavebné povolenie

Vlastník sa zapíše podľa stavebného povolenia. Po skončení stavby je potrebné požiadať o zápis novej stavby do katastra nehnuteľností

Žiadosti o zápis rozostavanej stavby

Správa katastra v _____________________
ul. __________________________________
Mesto _______________________________
PSČ __ __ __  __ __
Podpísaný ________________________________ rodné číslo ____________/________
a manželka _____________ rodená ___________, rodné číslo ____________/________
bytom ul. ________________ č. _____________, obec ___________________
PSČ __ __ __  __ __
žiadame o zápis rozostavanej stavby rodinného domu, chaty, garáže, inej stavby*,
postavenej na parcele č. _____, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva _______ v katastrálnom území ________________________.
Podpis vlastníkov stavby
____________________, ____________________
Prílohy:

 • Geometrický plán
 • Znalecký posudok
 • Právoplatné stavebné povolenie

* nehodiace sa preškrtnite