Vyhľadávanie
V ponuke je 335 nehnuteľností.

Energetický certifikát


 

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV


KOLAUDUJETE, STAVIATE, PREDÁVATE, PRENAJÍMATE – NOVOSTAVBU alebo REKONŠTRUOVANÚ BUDOVU ? – Nezabudnite na Energetický certifikát!!!

Úsporné a racionálne využívanie prírodných (obnoviteľných) zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti priority, ktoré sa dotýkajú každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie. Dôležitým nástrojom sa stáva energetická certifikácia budov, ktorá sa vzťahuje na kategórie budov:

 • B1 – rodinné domy
 • B2 – bytové domy
 • B3 – administratívne budovy
 • B4 – budovy škôl a školských zariadení
 • B5 – budovy nemocníc
 • B6 – budovy hotelov a reštaurácií
 • B7 – športové haly a iné budovy určené na šport
 • B8 – budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • B9 – ostatné nevýrobné budovy, spotrebúvajúce energiu alebo budovy so zmiešaným účelom využitia

POZOR !!!! OD 1.1.2013 je v Platnosti Zákon č. 300/2012, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon. 

555_2005_zmeny_300_2012  

Zmeny a doplnenia týchto zákonov výrazne menia nielen povinnosti vlastníkov zabezpečiť ECB pri Kolaudácii, predaji a prenájme budov (povinné od 1.1. 2008, z.č. 555/2005), ale aj povinné uvádzanie vypočítaných hodnôt z ECB v inzercii predávaných a prenajímaných všetkých budov v zmysle platného zákona.

Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie.


Energetická certifikácia je povinná pri:

 • dokončení novej budovy – povinnosť doložiť ku kolaudácií
 • dokončení významnej obnovy budov – obnovou sa v zmysle zákona myslí na stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25%  , pri niektorých objektoch je to už samotná výmena pôvodných okien a najmä výplní otvorov, prístavby, prestavby, rekonštrukcie, kde sa významne zmení celková teplotechnika stavby a teda potreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • predaji budovy – nová, stará, všetky v zmysle zákona
 • prenájme budovy
Inak je dobrovoľná pre potreby zhodnotenia skutkového stavu a možnosti návrhu opatrení na zlepšenie Energetickej hospodárnosti budovy.

Povinnosti vlastníka budovy: 

(1) Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát

a) ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
b) do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti  energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
c) ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

(2) Vlastník existujúcej budovy je povinný

a) zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove,
b) zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému,
c) uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti a

1. pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
2. pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi.

(3) Vlastník budovy je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste, ak ide

a) o budovu podľa § 5 ods. 2 písm. b) a
b) o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje.

(4) Ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu, na ktorú ešte nie je vyhotovený energetický certifikát, je povinný poskytnúť nadobúdateľovi projektové energetické hodnotenie; rovnako je povinný postupovať, ak sa so stavbou ešte nezačalo, ale už je zhotovená projektová dokumentácia.
(5) Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.
(6) Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný pri jej významnej obnove uplatniť nové alebo obnovené technické systémy, zaviesť inteligentné meracie systémy a inštalovať automatizované riadiace, regulačné a monitorovacie systémy zamerané na úsporu energie.

Energetická certifikácia sa nevzťahuje na:

 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnotyalebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
 • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku, alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25% pri celoročnom užívaní.
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2


Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy (ďalej len “ECB”) – je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových  parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorý ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Tento zákon určuje povinnosť vykonať ECB zaradenie budovy, na základe výpočtu, do tried energetickej hospodárnosti od A až po G.
 
Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie a najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A, prípadne B, úplne zlé a nevyhovujúce budovy majú triedu G.
Je možné popísať budovy kategorizované v energetických triedach ako:
 
A. Pasívny objekt
B. Nízkoenergetický objekt
C. Objekt s nízkou spotrebou energie
D. Hospodárny objekt
E. Nehospodárny objekt
F. Nevyhovujúci objekt
G. Mimoriadne nevyhovujúci objekt